Dnes je 10.12.2018 a svátek má Julie Mapa webu | Administrace

Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, Hradecká 17, 746 01 Opava

Konzultační středisko při SŠ obchodu, služeb a řemesel

a Jazykové škole s právem SJZ,Tábor, Bydlinského 2474

Akademický rok 2009/2010

Informace o studiu: 

Bakalářský studijní program:
B6731  SOCIÁLNÍ  POLITIKA  A  SOCIÁLNÍ  PRÁCE 

Studijní obor:
VEŘEJNÁ  SPRÁVA  A  REGIONÁLNÍ  POLITIKA 
Studium formou celoživotního vzdělávání 

Dvouletý hrazený kurz CŽVs navazujícím třetím ročníkem ukončeným bakalářskou zkouškou 
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě,
Ústav veřejné správy a regionální politiky, Hradecká 17, 748 01 Opava
e-mail: adam.kozany@fvp.slu.cz;            www.slu.cz  

Konzultační středisko Fakulty veřejných politik SU v Opavě, ÚVSRP
SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ, Bydlinského 2474, 390 41 Tábor
e-mail:  lavickova.jarmila@ssjs-tabor.cz;                www.ssjs-tabor.cz  

Bakalářský studijní program   
B6731  SOCIÁLNÍ  POLITIKA  A  SOCIÁLNÍ  PRÁCE
Studijní obor           
VEŘEJNÁ  SPRÁVA  A  REGIONÁLNÍ  POLITIKA
 

Charakteristika studia 

Cíl kurzu: 
Kurz je určen zájemcům o problematiku veřejné správy v ČR, regionalistiky a regionálního rozvoje, lokální politiky, integračních procesů, vzniku  a formování  EU, sociální práce a sociální politiky, zahrnuje i problematiku psychologickou, politologickou i sociologickou a jeho součástí je výuka cizích jazyků a zdokonalování komunikačních technik. Získané znalosti usnadní absolventům zahájení a úspěšné dokončení bakalářského studia v případě přijetí k řádnému studiu na FVP SU v Opavě. 

Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent získá předpoklady k uplatnění na místech referentů, odborných pracovníků nebo referentů na nižším, resp. středním stupni řízení  různých úseků sociální politiky a sociální práce, a to zejména v oblasti práce s menšinami a v komunitní práci, dále při řízení úseků regionálního rozvoje a spolupráce s EU v rámci veřejné správy i  soukromé sféry na místní a regionální úrovni.
Získané kompetence může uplatnit v orgánech státní správy, zejména v úřadech sociálního zabezpečení  a v úřadech práce,  při tvorbě místní sociální politiky a řešení sociálních problémů v orgánech samosprávy, v organizacích veřejného sektoru  a neziskových organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb, v oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče. Mohou také působit jako profesionální komunitní pracovníci ve veřejné správě i nestátních neziskových organizacích, jako pracovníci center komunitní práce či informačních center, zejména v národnostně smíšených oblastech, či zastávat různé pozice v síti extramurálních služeb. Najdou však uplatnění také v územních orgánech státní správy, ve službách Policie ČR, Vězeňské služby ČR i Probační a mediační služby, jako pracovníci různých odborů na obecních, městských a krajských úřadech i u podniků, agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v soukromém sektoru v obcích a regionech.

Podmínky přijetí:
Předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. V den zápisu je třeba dodat notářsky ověřené maturitní vysvědčení, životopis a 2 fotografie (formát 3,5 x 4,5 cm). Maximální počet je 80 zájemců, minimální  počet účastníků potřebných pro otevření kurzu je 40 osob.  Ke studiu se přijímá na základě přihlášek podaných na Konzultační středisko Fakulty veřejných politik SU v Opavě – SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Bydlinského 2474, 390 41 Tábor.
O přijetí  rozhoduje pořadí podání přihlášek a zaplacení ceny kurzu ve stanoveném termínu. Příjem přihlášek ke studiu je od 1.4. 2009 do 15.8.2009, kdy zájemci musí doručit přihlášku na kontaktní adresu a uhradit cenu kurzu převodem na účet FVP SU. Na přihlášky podané před začátkem přijímacího řízení nebude brán zřetel.

Podmínky absolvování kurzu:
Úspěšné splnění všech studijních povinností, tj. zápočtů a zkoušek, v souladu se studijním plánem a úspěšná obhajoba závěrečné práce.
Závěrečná práce bude v rozsahu min. 25 stran (formát A4) včetně seznamu odborné literatury a poznámkového aparátu. Téma písemné práce si frekventanti kurzu volí  do konce 1. ročníku kurzu CŽV.
Úspěšný absolvent může požádat o prominutí přijímací zkoušky ke studiu studijního programu B 6731, oboru Veřejná správa a regionální politika, do bezprostředně následujícího akademického roku při splnění podmínek stanovených

Vyhláškou děkana pro příslušný akademický rok: 

a)      podá přihlášku k řádnému studiu studijního programu B 6731, oboru Veřejná správa  a regionální politika v souladu s obecnými pokyny pro přijímací řízení na FVP SU v Opavě do akademického roku 2010 /2011 do 28.2. 2010;
b)      podá písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky současně s podáním přihlášky ke studiu;
c)      splní všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV nejpozději do  xx.5. 2010;
d)      obhájí závěrečnou práci do xx.5. 2010;
e)      odevzdá výkaz o studiu ke kontrole na sekretariát Ústavu veřejné správy a regionální politiky do xx.5. 2010;
f)      Ústav veřejné správy a regionální politiky předá ověřené studijní výkazy a protokoly obhájených závěrečných prací na studijní oddělení fakulty nejpozději do xx.5. 2010.

Ukončení:
Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV. 

Možnosti dalšího studia:
Ve studiu je možno dále pokračovat v řádném studiu téhož oboru ve třetím ročníku bakalářského studia. V případě přijetí k řádnému studiu může  absolvent  kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,  požádat o uznání 60% splněných povinností řádného studia, tj. 108 ze 180 kreditů.
(podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU: Fakulty veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky,Hradecká 17, 746 01 Opava )

Cena kurzu:  18.000,- Kč/ 2 semestry; (zahrnuje pořízení potřebných studijních materiálů v hodnotě cca 3000 Kč) (Celková cena kurzu je za 2 ročníky / 4 semestry 36 000 Kč.)

Místo konání kurzu
Konzultační středisko Fakulty veřejných politik SU v Opavě, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Bydlinského 2474, Tábor.

Délka kurzu
4 semestry, tj. 2 akademické roky, soustředění se bude konat cca 1 x za měsíc (pátek + sobota)

Garant kurzu: Doc. PhDr. Anna Václavíková,CSc. - garant kurzu: anna.vaclavikova@fpf.slu.cz  
Jazykovou přípravu zajišťuje: www.ssjs-tabor.cz

Přihláška ke stažení: PŘIHLÁŠKA

Povinné předměty pro CŽV:

 Předměty  Rozsah výuky

Způsob
zakončení

 Kredity
 ZS  LS
 1. ročník – povinné předměty        
 Úvod do sociologické teorie  9    Zk  3A 
 Úvod do studia VSRP  6    Z  2A 
 Úvod do psychologické teorie  6    Zk  3A 
 Filosofie  9    Zk  4A
 Sociální politika  9    Z  4A
 Dějiny správy  6    Zk  3A 
 Základy politické vědy  9    Zk  4A
 Metody a techniky sociálního výzkumu    9   Zk  3A 
 Teorie a metody sociální práce    9  Zk  4A
 Sociální politika    9  Zk  4A
 Úvod do právní teorie a praxe    9  Zk  3A 
 Makro-a mikroekonomie    9  Zk  3A 
 Etika v sociální práci a VS    9  Zk  3A 
 2. ročník – povinné předměty        
 Politické systémy  9    Zk  3A
 Sociální psychologie ve VS  6    Zk  3A
 Teorie veřejné správy  9    Zk  4A
 Správní právo  9    Zk  4A
 Regionalistika a regionální rozvoj  9    Zk  4A
 Základy statistiky  6    Zk  3A 
 Problematika menšinových skupin    9  Zk  4A
 Veřejná správa v ČR    9  Zk  4A
 Poradenství ve VS    9  Zk  3A
 Správní právo 2    6  Zk  3A
 Veřejná ekonomika    9  Zk  4A

Povinně volitelné předměty (povinné předměty pro CŽV)

 Předměty  Rozsah výuky

Způsob
zakončení

Kredity
 ZS  LS
 1. ročník        
 Cizí jazyk 1  6    Z  3B
 Public relations  6    Z  2B
 Zdraví a nemoc  6    Zk  3B
 Kapitoly z historie sociální práce  6    Z  3B
 Cizí jazyk 2    Z  3B
 Mezinárodní vztahy    6  Z  3B
 Sociologie ve VS    6  Z  3B
 2. ročník        
 Cizí jazyk 3  6    Z  3B
 Komunikace  9    Zk  4B
 Informační systémy o území  6    Z  3B
 Cizí jazyk 4    6  Zk  3B
 Nevládní neziskové organizace    6  Z  3B
 Hospodářský vývoj regionů    9  Zk  4B
 Strukturální fondy EU    6  Z  3BDesign made by watatsumi.net ~ Vytvořil NightWorkers.cz
web splňuje standardy W3C XHTML 1.0 a CSS2 | Mapa stránek

Copyright © 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky