Dnes je 10.12.2018 a svátek má Julie Mapa webu | Administrace

Přijímací řízení pro školní rok 2010 / 2011


Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat až 3 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (§ 60 odst. 7 školského zákona), vzory tiskopisů jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.

Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne již prostřednictvím základní školy, ale přímo řediteli střední školy do 15. března 2010.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek (viz § 60 odst. 20 a § 60a školského zákona), který může uchazeč vzít zpět jen jednou (tzn., že jej nemůže uplatnit na další škole či oboru). Zápisové lístky obdrží zájemci o studium na své základní škole. Zájemci o studium na nástavbových oborech si opatří zápisový lístek na škole, na které absolvovali střední vzdělání s výučním listem nebo na Krajském úřadě JČ kraje. Výjimku tvoří žáci, kteří mají trvalé bydliště mimo Jihočeský kraj, ti si musí zápisový lístek opatřit na krajském úřadě, pod který spadá jejich trvalé bydliště.

V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2010 (§ 60 odst. 16 a 17 školského zákona).

Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22). Informace o volných místech mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.


Přijímací řízení na SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ v Táboře pro školní rok 2010/2011

Na základě ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění zákona č. 49/2009 Sb., a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky MŠMT č. 394/2008 Sb., stanovuji kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011 v oborech vzdělání:


Čtyřleté obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

65-41-L/01

Gastronomie

65-42-M/01

Hotelnictví

66-41-M/01

Obchodník

66-43-M/01

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

72-41-M/01

Informační služby


Na základě rozboru došlých přihlášek a výsledků základního vzdělávání uchazečů budou do těchto oborů pro školní rok 2010/11 přijímáni uchazeči na základě přijímacího řízení, kde kritériem bude průměrný prospěch z 8. a 9. třídy ZŠ.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Výsledky přijímacího řízení budou v úterý 16. března 2010 od 12:00 hodin vyvěšeny na chodbě školy, zveřejněny na internetových stránkách školy a od této doby budou podávány telefonické informace (J.Dvořáková, Mgr.M.Mikolášek, Ing.I.Prošková). 

Ředitel školy zašle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky, tj. nejdříve 22.4.2010.
 V případě, že uchazeč, který obdržel rozhodnutí o přijetí, bude mít zájem na zvolený obor nastoupit, vyplní tzv. zápisový lístek s názvem oboru a školy, kterou si ke studiu zvolil. Tento zápisový lístek pak do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí,  odešle nebo osobně doručí na školu, kterou si vybral. Nepotvrdí-li uchazeč tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 


Tříleté obory poskytující střední vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01

Strojní mechanik

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

26-57-H/01

Autoelektrikář

29-54-H/01

Cukrář

29-56-H/01

Řezník - uzenář

36-52-H/01

Instalatér

65-51-H/01

Kuchař ? číšník

65-51-H/01

Kuchař ? číšník

65-51-H/01

Kuchař ? číšník

66-51-H/01

Prodavač


Na základě rozboru došlých přihlášek a výsledků základního vzdělávání uchazečů budou do těchto oborů pro školní rok 2010/11 přijímáni uchazeči na základě přijímacího řízení, kde kritériem budou znalosti uchazečů ze základního vzdělávání a požadavky učebních dokumentů oborů /např. zdravotní způsobilost/.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Základním kritériem přijetí: ukončené základní vzdělání.

Výsledky přijímacího řízení budou v úterý 16. března 2010 od 12:00 hodin vyvěšeny na chodbě školy, zveřejněny na internetových stránkách školy a od této doby budou podávány telefonické informace (J. Dvořáková, Mgr. M. Mikolášek, Ing. I. Prošková). 

Ředitel školy zašle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky, tj. nejdříve 22.4.2010.
 V případě, že uchazeč, který obdržel rozhodnutí o přijetí, bude mít zájem na zvolený obor nastoupit, vyplní tzv. zápisový lístek s názvem oboru a školy, kterou si ke studiu zvolil. Tento zápisový lístek pak do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí,  odešle nebo osobně doručí na školu, kterou si vybral. Nepotvrdí-li uchazeč tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

V případě volných míst v jednotlivých učebních oborech po 1. kole přijímacího řízení bude možné podávat přihlášky až do naplnění kapacity jednotlivých učebních oborů, nejpozději však do 31.8.2010.

 


Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

64-41-L/524

Podnikání

65-41-L/504

Společné stravování


Na základě rozboru došlých přihlášek a výsledků předchozího vzdělávání uchazečů budou do těchto oborů  pro školní rok 2010/2011 přijímáni uchazeči na základě přijímacího řízení, kde  kritériem bude průměrný prospěch vybraných předmětů předchozího vzdělávání v tříletých oborech s výučním listem a požadavky učebních dokumentů oboru /např. zdravotní způsobilost/. 

Vzhledem k počtu přihlášených uchazečů, výběrové povaze oboru vzdělání a situaci na trhu práce v regionu předpokládáme přijetí 2 školních tříd, tedy celkem do 30 uchazečů pro každý obor. 

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory :

pořadí uchazečů pro jednotlivé obory bude vytvořeno na základě průměrného prospěchu z vybraných předmětů závěrečného vysvědčení z 1. a 2. ročníku a pololetního vysvědčení 3. ročníku předchozího vzdělávání uchazeče v tříletých oborech s výučním listem takto:

V oboru 64-41-L / 524 Podnikání bude průměrný prospěch vypočítán z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika.

V oboru 65-41-L / 504 Společné stravování bude průměrný prospěch vypočítán z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, technologie nebo stolničení ( hlavní odborný předmět). 

Přijímací zkoušky se nekonají!

Výsledky přijímacího řízení budou v úterý 16. března 2010 od 12:00 hodin vyvěšeny na chodbě školy, zveřejněny na internetových stránkách školy a od této doby budou podávány telefonické informace (J. Dvořáková, Mgr. M. Mikolášek, Ing. I. Prošková). 

Ředitel školy zašle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky, tj. nejdříve 2.5.2010.
 V případě, že uchazeč, který obdržel rozhodnutí o přijetí, bude mít zájem na zvolený obor nastoupit, vyplní tzv. zápisový lístek s názvem oboru a školy, kterou si ke studiu zvolil. Tento zápisový lístek pak do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí,  odešle nebo osobně doručí na školu, kterou si vybral. Nepotvrdí-li uchazeč tuto volbu do stanovené lhůty, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Mgr. Jaroslav Petrů
ředitel školy

 
Design made by watatsumi.net ~ Vytvořil NightWorkers.cz
web splňuje standardy W3C XHTML 1.0 a CSS2 | Mapa stránek

Copyright © 2008 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky